รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันแปรรูปอาการ ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขันแปรรูปอาการ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันแปรรูปอาการ ม.4-ม.6 (นส. กัณศิญานนท์ บุราณรมย์)(นส. นงนภัส ลิมอักษร) (นาย ประเสริฐ ขันธศักดิ์) ครูกำกับ(นส. ปรางทิพย์ เมธาวิริยะ)(นส. วาสนา ศิลาพร)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved