รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ม.ปลาย เหรียญทอง อันดับ ที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับ ที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขัน สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ม.ปลาย
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงณัฐชยา พิพัฒน์กุล

เด็กหญิงตันหยง ขุนอินทร์

เด็กหญิงจิรัฐิกาล ละหุนุต

เด็กหญิงกานดา สิ่วสงวน

เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วพะเนียง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved