รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน อ่านออกเสียงและจับความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขัน อ่านออกเสียงและจับความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงพรสินี จันทนูเดช

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved