รายะเอียดผลงาน : รายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน รายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงภาวิณี สุขาพงษ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved