รายะเอียดผลงาน : รายการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน รายการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.อ่างทอง
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาววิสสุตา โคตรจักร

นางสาวเบญญาภา คุณวรรณะ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved