รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน So-duku เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขัน So-duku
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวจิฮารุ ทานุม่า

เด็กหญิงประไพพรรณ สนธิซื่อสัตย์

นางสาวโชติมา พูนด้วง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved