รายะเอียดผลงาน : บาสเกตบอล รายการ TOP FLIGHT ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน บาสเกตบอล รายการ TOP FLIGHT
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนนานาชาติ จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายดิลกธรรม สดใส
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุชีวะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายเพชร มะลิเถา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายพัทธนสิน ตั้งเสถียรพันธุ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved