รายะเอียดผลงาน : กีฬาบาสเกตบอล รายการ MONO BASKET BALL DREAM ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล รายการ MONO BASKET BALL DREAM
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนสตรีวิทยา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายณัฏชนน ดิษสวรรค์

นายชัยพล แก้วบุรงค์

นายวรายุส เฉยชิด

เด็กชายธนสิน ตั้งเสถียรพันธุ์

เด็กชายนาย ศิวกร

เด็กชายทัตเทพ แสงอนันต์

เด็กชายปฏิภาณ พานิชกิจโกศลกุล

เด็กชายอนันต์ วศินสิทธิโชค

เด็กชายนันทกร ศรีสาพันธ์

เด็กชายเด่นดนัย มีสุข

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved