รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงวรัญญา สมานสุขุมาล
ประถมศึกษาปีที่ 4/14

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved