รายะเอียดผลงาน : รายการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6 รองชนะเลิศเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศเหรียญทอง
จากการแข่งขัน รายการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงชฎาพร จีนประโคน

เด็กชายนภดล กลิ่นกุล

เด็กชายพงศ์ธเนษฐ์ สีดาพันธ์

เด็กชายสุรเชษฐ์ สีหะบุตร

เด็กหญิงอัญพัชร์ ฐิรนิธิพัฒน์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved