รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ชมเชย
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชมเชย
จากการแข่งขัน การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5
สถานที่แข่งขั้น กระทรวงวัฒนธรรม
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงณิชารีย์ เทียงแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved