รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)
ผู้ที่ได้รับ นางสาวจิรญาภา นนธิเสน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายซัลมาน ชอดก้า
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวฐิติรัตน์ สุทธาวาส
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนภัสนันท์ ทองทรัพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพลอยทับทิม ศรีเกื้อกูล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายระพีพัฒน์ เผือกฉุย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวลดาวัลย์ แสนสุข
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวศตพร ชื่นจิตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุดารัตน์ คงเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอธิป เต่าทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอาภรณ์ รอดรักษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอารียา เกิดน้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเธียรทิต มณีอินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวเบญญาภา รัตนจีนะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวเพ็ญสิตานันท์ สิทธิตานนท์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวแพรวา หนูแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ผู้ควบคุม นายณัฐณกรณ์ พงษ์พัฒนนนท์

นางสาวณภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved