รายะเอียดผลงาน : การประกวดภาพยนตร์สัั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สัั้น ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกนกพร แสงทิม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นายกันติทัต ถาน้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายธนพล เฉื่อยฉ่ำ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวมธุรดา วรรณเวช
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศุภากร มากดำ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ผู้ควบคุม นายทศวรรษ โตเสือ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved