รายะเอียดผลงาน : การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)
ผู้ที่ได้รับ นายจิรกฤต จิระพงษ์วนิช

นางสาวณัฏฐธิดา ประกฤติกรชัย

นางสาวมณฑาทิพย์ ภูตะเวช

ผู้ควบคุม

นางชุติกาญจน์ เมตตาจิตร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved