รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงณัฐวดี สวัสดิ์วอ

เด็กหญิงวรกมล วงศ์ฤทธิ์

เด็กหญิงอริสา เถาว์ชาลี

ผู้ควบคุม นายปราโมทย์ ใยจุ้ย

นางสาวธารารัตน์ พิทยาพล

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved