รายะเอียดผลงาน : การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายพงศธร กองทอง
ประถมศึกษาปีที่ 6/9

ผู้ควบคุม นางสาวกนกอร จันปุ่ม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved