รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจีรภัทร์ วีระกุล
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

ผู้ควบคุม นางสาวอรทัย อดุลย์เดช

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved