รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงณัฐชา สิตะพงศ์

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ระจินดา
ประถมศึกษาปีที่ 4/6

ผู้ควบคุม นางผุดผ่อง บุญแท้

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved