รายะเอียดผลงาน : การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกมลวรรณ มดแสง
ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิงกฤชกร เกษมโชติพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มั่นยืน
ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวจันจิรา ศักดิ์สุวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 5/8

เด็กหญิงจินต์จุฑา สุนารักษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

เด็กหญิงจิรัฐฐิญา แก้วสวัสดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

นายชนะชัย โพธิ์แดง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

เด็กหญิงณัชชา เรืองฤทธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

เด็กหญิงณัฐณิชา คงวุฒิ
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

เด็กหญิงณิชมน แอบสมตัว
ประถมศึกษาปีที่ 5/8

เด็กหญิงณิญาพัณณ์ ปิติโพธิพงศ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

นายธนกฤต เปี่ยมใจญาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

เด็กหญิงธัญชนก ไผ่กอ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สำราญกิจ
ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิงนภัทร สายสุดใจ
ประถมศึกษาปีที่ 6/7

เด็กหญิงนภัสกร พิทย์เลิศพิทักษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/7

เด็กหญิงนราวดี พรมวรณ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนลินทิพย์ กันทะสอน
ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวนิตา อบรมทรัพย์
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

เด็กหญิงบุญญารักษ์ มณีกุล
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

เด็กหญิงปฤษดา สินธุอุส่าห์
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

นายมาฆ ใบเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวรินท์วิภัส สัตยารักษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/9

เด็กหญิงวรรณรัตน์ พิมสาร
ประถมศึกษาปีที่ 6/10

เด็กหญิงวรัชยา ทองถนอม
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปลัดศรีช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

นายศุภวัฒน์ ศรีผ่อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

เด็กหญิงอนุธิดา พหลยุทธ
ประถมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กหญิงอารยา วงศ์ศุภโชค
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

นางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนระพีพรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 6/10

เด็กหญิงใบแก้ว สุทธิรักษ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวไอริสา ลามอ
ประถมศึกษาปีที่ 6/9

ผู้ควบคุม นายอนุพล แสงทอง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved