รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจีระนัท เม่นสุข
ประถมศึกษาปีที่ 3/10

เด็กหญิงชุติมันต์ ธูปเกตุ
ประถมศึกษาปีที่ 2/7

เด็กหญิงณัฐณิชา คงวุฒิ
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทรวงศ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/8

เด็กหญิงธันยพร บุญประสม
ประถมศึกษาปีที่ 3/6

เด็กหญิงปริณธิตา ป้อมแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

เด็กหญิงพชรมน สมาร์ท
ประถมศึกษาปีที่ 3/4

เด็กหญิงพิตญา ขวัญเมือง
ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภัทรวดี พกุลานนท์
ประถมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวภิรัญญา ว่องวิศิษฏ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/10

เด็กหญิงอชิณญา ศีลแดนจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

เด็กหญิงวิสุดาพร ประภาษี
ประถมศึกษาปีที่ 5/10

ผู้ควบคุม นางสาวพจณิชา ร่มไทร

นางปวริศา แพรกหา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved