รายะเอียดผลงาน : ครูดีเด่น
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 16 มกราคม 2562
รางวัลที่ได้ ครูดีเด่น
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เนื่องใน วันครูประจำปี ๒๕๖๑
ผู้ที่ได้รับ นายทศวรรษ โตเสือ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved