รายะเอียดผลงาน : โครงการเยาวชน AFS ได้รับการคัดเลือกเข้า
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ ได้รับการคัดเลือกเข้า
จากการแข่งขัน โครงการเยาวชน AFS
สถานที่แข่งขั้น สนง. AFS
รายละเอียด น.ส. สิรินดา เฉลิมพนาพันธ์ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเยาวชน AFS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (เหนือ) รุ่น 61 พ.ศ. 2565-2566
ผู้ที่ได้รับ นางสาวสิรินดา เฉลิมพนาพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved