รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 6 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 6 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 6 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ 1. เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ด.ญ. พัชรนันท์ อินทราฉัตรจามร 2. เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ด.ช. ปูรณ์ ชลไพรพิมลรัตน์ 3. เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ด.ญ. พัทธนันท์ คงดี 4. เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ด.ญ. พิมพ์ปวีณ์ กาฏีโรจน์ 5. เหรียญเงิน อันดับ 22 การแข่งท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ด.ญ. ธิษณัน โอภาส 6. เหรียญทอง อันดับ 11 การแข่งท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ด.ญ. สิริภัทร มฤคินทร์ 7. เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4บท) ป.4-ป.6 ด.ญ. ปพิชญา เพชร์พลอย / ด.ญ. พิชญา กาญจนสอาด
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved