รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 8 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 13 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 8 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์ แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน 1. เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ด.ญ. ณัฐธญาน์ จุลเพชร 2. เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ด.ญ. ชุติมันต์ ธูปเกตุ / ด.ญ. ธันยพร บุญประสม / ด.ญ. พชรมน สมาร์ท ด.ญ. ธนัชพร ปุณณาภิรมย์ / ด.ญ. บุญยพร ช่วยอาษา / ด.ญ. ญาณิศา คูณชัยพานิชย์ 3. เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย ป.1-ป.6 ด.ช. ภาคิน ทองสอดแสง 4. เหรียญทอง อันดับ 7 การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง ป.1-ป.6 ด.ญ. วชราภา จำปาพันธ์ 5. เหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ป.1-ป.6 ด.ช. ภาคิน ทองสอดแสง 6. เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ด.ญ. วชราจำปาพันธ์ 7. เหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หน่อง ป.1-ป.6 ด.ญ. ศุภพิชญา เกียรติศักดิ์ขจร 8. เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ด.ญ. ชมพูนุช พวงจิต / ด.ญ. มนัสนันท์ เฮงสมบูรณ์ / ด.ญ. พิชญาภา ดีปรี / ด.ญ. ภัครดา สุขสมบท / ด.ญ. ณัญณริญ ชุ่มคุณ / ด.ญ. ณิชนันทน์ ขำไข / ด.ญ. ภัทรกันย์ สว่างตา / ด.ญ. ณัฐฐวี ศรีใส / ด.ญ. ศรรถ ศุโภทยาน 9. เหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ด.ญ. วชราภา จำปาพันธ์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved