รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน Gen The Beat World Tour 2019 รางวัลชมเชย
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ รางวัลชมเชย
จากการแข่งขัน การแข่งขัน Gen The Beat World Tour 2019
สถานที่แข่งขั้น ณ singapore international school of bangkok
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงณิชารีย์ เทียงแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved