รายะเอียดผลงาน : แผนกมัธยมศึกษา ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ได้ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
จากการแข่งขัน แผนกมัธยมศึกษา
สถานที่แข่งขั้น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teacher of the year 2021) ประจำปี พ.ศ. 2565 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - แผนกมัธยมศึกษา 14 คน
ผู้ที่ได้รับ นางวิลาวัลย์ โห้เฉื่อย

นางชุติกาญจน์ เมตตาจิตร

นางสาววาสนา ศิลาพร

นายกรกช พลับเล็ก

นางสาวบุษยมาศ เมธาวิริยะศิลป์

นายจิรกิตติ์ ศิลปาภรณ์

นางสาวนฤมล ด้นดั้น

นางสาวกรรณณิการ์ ชุมพล

นางสาวศิริพร เสนทา

นางสาวเดือนฉาย เจริญเรืองสกุล

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved