รายะเอียดผลงาน : สอบ Asian Science and Mathematics Olympiad เหรียญรางวัล
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 3 มกราคม 2563
รางวัลที่ได้ เหรียญรางวัล
จากการแข่งขัน สอบ Asian Science and Mathematics Olympiad
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนชลประทานวิทยา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเชาวน์วัศ พลพงษ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/12

เด็กชายณาศิส สุริยะ
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนระพีพรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 6/10

เด็กหญิงชัญญกัญญ์ ปพนพัทธนันท์
ประถมศึกษาปีที่ 6/14

นางสาวพฤกษากมล กลขุนทด
ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวพิศุทธินี บัวเผื่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวแพรวา หนูแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายศุภกร ประมวลโชค
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved