รายะเอียดผลงาน : โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
จากการแข่งขัน โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
สถานที่แข่งขั้น โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
รายละเอียด 1. ด.ช. ณัฐกิตติ์ จิระรัตนโพธิ์ชัย เหรียญเงิน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2. ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ เหรียญเงิน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 3. ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved