รายะเอียดผลงาน : สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน รางวัลครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2563
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 20 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ได้ รางวัลครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
จากการแข่งขัน สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถานที่แข่งขั้น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่ 1. นายจรัล เนติ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ได้แก่ 1. นางนุจรี ทองทาบ 2. นางศรีวลัย นิลวณิช 3. นางวีณา ดีทะเนตร์ 4. นางสาวนฤมล โพธิ์สวย 5. นางสาวอุไร หมู่ไพรบูรณ์ 6. นางลัดดา กุลพ่วง 7. นางสาวอารมณ์ เขียวเจริญ 8. นางสาวนภัสวรรณ เกษี 9. นางสาวธนัญญา เป็นวงศ์ 10. นางสาวสายทอง ชัยบุรินทร์ 11. นางสาวอัญชลี พรหมประเสริฐ 12. นางวิรัชชา สกุลศรีชัย 13. นางยุพาพร มิตรสุวรรณ 14. นางนันทนา ธรรมวงศ์ 15. นางบัวพันธ์ เนติ 16. นางประนอม เอมสรรค์ 17. นางปวีณา สิทธิพรหม 18. นางสาวศิรินันท์ จันทร์ไสย 19. นายวิวัฒน์ กองแกน 20. นายธิติวุฒิ แตงไทย 21. นางสาววริศรียา โคตรพงษ์ 22. นางปานใจ ทองปาล 23. นางสาวสุพิชชา ไวลิขิต 24. นางทศวรรษ โตเสือ 25. นางสาวกมลทิพย์ บุญใหญ่ 26. นางสาวนภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา 27. นางสาวมณีรัตน์ เชื้อเวียง 28. นางเขมรัชญา เย็นอุทก 29. นายรัตนากร สนริ้ว 30. นายณัฐณกรณ์ พงษ์พัฒนานนท์ 31. นางวิภาวี มังกโรทัย 32. นายไชยา มูลชาภิรมย์ 33. นางปรารถนา วิเศษสุภมิตร 34. นางสมศรี แก้วคำมูล 35. นางสุดากุล คงชมสุข 36. นางปทุมรัตน์ รัตนมาลี 37. นายพีรพงษ์ น้อยสร้อย 38. นายปิยะวัตร ประทุมชาติ 39. นางสาวพิมพ์พิชชา อารมณ์ดี 40. นางสาวกนกวรรณ สมัครเขตรการ 41. นางสาวปภัสสร ศรีวิสุทธิลักษณ์ 42. นางสาวอัญชลี เรืองฉาย 43. นางเบญจมาศ ปิยะธรรมธาดา 44. นางสาวสุพัตรา แตงสุวรรณ 45. นางสาวทติภรณ์ เนติ 46. นายทนงศักดิ์ อ่อนน้อม 47. นางสาวทิพวัลย์ โพธิ์ศรีปัทมกุล 48. นางสาวทัศนีย์ บุสทิพย์ 49. นางวารี เธียรเจริญ 50. นางสาวธมล ศักดิ์จารุดล 51. นางสาวพิมพ์สุภา วินิจระวังการ 52. นางเบญจมาศ รอดเมฆ รางวัลเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้แก่ 1. นางสมใจ ทองคำ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved