รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ ACSP SWIMMING CHAMPIONSSHIP ชนะเลิศอันดับ2
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ2
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ ACSP SWIMMING CHAMPIONSSHIP
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงอัญชิสา สมประสงค์
ประถมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved