รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 1 รายการ / เหรียญเงิน 2 รายการ / เหรียญทองแดง 1 รายการ และ รางวัลเข้าร่วม
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 1 รายการ / เหรียญเงิน 2 รายการ / เหรียญทองแดง 1 รายการ และ รางวัลเข้าร่วม
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 1 รายการ / เหรียญเงิน 2 รายการ / เหรียญทองแดง 1 รายการ และ รางวัลเข้าร่วม 1. เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางคณิตสาสตร์ ป.1-ป.3 ด.ช. พิตรพิบูล อุสาหะ 2. เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางคณิตสาสตร์ ป.4-ป.6 ด.ช. นราวิชญ์ โชติพันธุ์ 3. เข้าร่วม ชูโดกุ ด.ช. ชวกร ภิรมย์ฤทธิ์ 4. เหรียญทองแดง คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ดช. ปัญญาพล เรียบร้อย 5. เหรียญเงิน คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ดช. พิชญ์พงษ์ พรจรัสมณี
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายพิตรพิบูล อุสาหะ
ประถมศึกษาปีที่ 3/11

เด็กชายนราวิชญ์ โชติพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/14

เด็กชายชวกร ภิรมย์ฤทธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/7

เด็กชายปัญญาพล เรียบร้อย
ประถมศึกษาปีที่ 3/6

เด็กชายพิชญ์พงษ์ พรจรัสมณี
ประถมศึกษาปีที่ 6/16

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved