รายะเอียดผลงาน : รางวัลมหาเทพศิลป์
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ได้ รางวัลมหาเทพศิลป์
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น ณ โรงละครเดอะบาซาร์เธียเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงทิพย์ประภา ปานพุ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 4/5

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved