รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 5 รายการแข่งขัน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ได้ 5 รายการแข่งขัน
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น ราชบุรี
รายละเอียด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ และภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2566 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวด เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับที่ 39 ได้แก่ 1.นางสาวกันต์กนิษฐ์ เคารพ2.นางสาวปิยฉัตร แซ่ลิ้ม 3.นางสาวมลตร์ดา วงษ์สวรรค์ 4.นางสาวรัณญ์พร ชาวดง 5.นางสาวสวรส นามแดง - กลุ่มสาระศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับที่ 23 ได้แก่ 1.ด.ญ.จิณณพัต เชื้อเชียง 2.ด.ญ.ณัฐณิชา มิตสุวรรณ 3.ด.ญ.ณัฐธิดา สุนทรวงศ์ 4.ด.ญ.ธนัสถา สุจริตรัศมี 5.ด.ญ.ปิยณัฏฐ์ เดชะคัมพร 6.ด.ญ.วรรณวิสา ขันเงิน 7.ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ พรหมศิริ 8.ด.ญ.สาธิตา เกิดฉาย 9.ด.ญ.อทิตยา ลิ้มอมรกุล 11.ด.ญ.เธียรญาดา ชาวโพธิ์สระ - กลุ่มสาระการงานอาชีพ 1) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับที่ 15 ได้แก่ 1.นายกฤติน ฉายวรรณ 2.นายวิชญภัทร ศรุติธาดา 2) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 23 ได้แก่ 1.นายกันตวรวัฒน์ ดวงบุญ 2.เด็กหญิงพิชญาภา จุลอุภัย 3.เด็กชายภูดิส ภาชิรัตน์ 3) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 รางวัลเข้าร่วม ได้แก่ 1.นายจักพรรณ ศรีรอดบาง 2.นายจารุต นาคเปลี่ยน 3.นายนันทกร ปิ่นสุภาภรณ์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved