รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ นายสุดเขต โอบอ้อม
ประถมศึกษาปีที่ 6/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved