รายะเอียดผลงาน : โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
จากการแข่งขัน โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
สถานที่แข่งขั้น โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
รายละเอียด 1. ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2. ด.ช. ณัฐกิตติ์ จิระรัตนโพธิ์ชัย เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 3. ด.ช. จิณณ์ บุญมาก เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 4. ด.ช. อุกฤษฎ์ สุภาพ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 5. ด.ช. วัทธิกร อ่อนสำลี เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 6. ด.ญ. พัทธ์ธีรา กฤตยเกษม เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 7. ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีสวัสดิ์ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 8. ด.ช. ศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 9. ด.ช. ภูดิส ภาชีรัตน์ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved