รายะเอียดผลงาน : แผนกปฐมศึกษา ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ได้ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น
จากการแข่งขัน แผนกปฐมศึกษา
สถานที่แข่งขั้น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teacher of the year 2021) ประจำปี พ.ศ. 2565 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - แผนกประถมศึกษา 18 คน
ผู้ที่ได้รับ นางสาวนุชนภา เนียมหอม

นางสาวสุกฤตา จันทร์งาม

นางสาวกัญญ์ณณัฐ จันทร์ศิริชญา

นางสาวอรวรรณ เรืองจุ้ย

นางสาวฉัตรพร ฉลาดยิง

นางสาวสุชชนา ปัจฉิมสุภาคม

นายอภิวัฒน์ แสงศรี

นางสาวกนกอร จันปุ่ม

นางสาวภัทรานิษฐ์ วุฒิประสิทธิ์

นางสาวลำภู มุ่งชอบกลาง

นางรัชพร ชูสกุล

นางสาววราภรณ์ ณ ลำปาง

นายเขมรินทร์ สุขพงษ์ศรี

นางบุษราวรรณ์ อยู่ปุย

นางพิรานันท์ มีสุข

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved