รายะเอียดผลงาน : การสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน ได้รับทุนเรียน 4 ปี
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ ได้รับทุนเรียน 4 ปี
จากการแข่งขัน การสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน
สถานที่แข่งขั้น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รายละเอียด น.ส. ชุติกาญจน์ ดรุนวัติ และ น.ส. ปิยะธิดา เประกันยา ได้รับทุนเรียน 4 ปี จากประเทศจีน
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved